این روزها که کابینت‌های جزیره، به جای اپن‌های دیروزی مورد اقبال بسیاری از خاص پسندها در دکوراسیون داخلی قرار گرفته؛ زیبایی و شیک بودن آن حائز اهمیت است.
شرکت آی‌لکس چوب، با طراحی و تولید پایه جزیره منبت کاری شده، به زیبایی هرچه بیشتر فضای شما کمک می‌کند.
این محصول زیبا که درآمیخته از منبت و هنر اصیل ایرانی است در طرح‌های متفاوت و اندازه‌های مختلف قابل سفارش است.

Code Height Width Thickness
M. 101-1 ۸۶۰ ۱۸۰ ۱۲۰
M. 101-A ۸۶۰ ۱۶۰ ۱۲۰
M. 101-2 ۸۶۰ ۱۴۰ ۱۱۰
M. 101-B ۸۶۰ ۱۲۰ ۱۱۰
M. 101-3 ۸۶۰ ۱۰۰ ۱۱۰
M. 101-4 ۷۲۰ ۱۸۰ ۱۲۰
M. 101-C ۷۲۰ ۱۶۰ ۱۱۰
M. 101-5 ۷۲۰ ۱۴۰ ۱۱۰
M. 101-D ۷۲۰ ۱۲۰ ۱۱۰
M. 101-6 ۷۲۰ ۱۰۰ ۱۱۰
101
Code Height Width Thickness
M. 102-1 ۸۶۰ ۱۸۰ ۱۲۰
M. 102-2 ۸۶۰ ۱۶۰ ۱۲۰
M. 102-3 ۸۶۰ ۱۴۰ ۱۰۰
M. 102-4 ۷۲۰ ۱۸۰ ۱۲۰
M. 102-5 ۷۲۰ ۱۶۰ ۱۲۰
M. 102-6 ۷۲۰ ۱۴۰ ۱۰۰
102
Code Height Width Thickness
M. 103-1 ۸۶۰ ۲۰۰ ۱۲۰
M. 103-2 ۸۶۰ ۱۸۰ ۱۲۰
M. 103-3 ۸۶۰ ۱۶۰ ۱۲۰
M. 103-4 ۷۲۰ ۲۰۰ ۱۲۰
M. 103-5 ۷۲۰ ۱۸۰ ۱۲۰
M. 103-6 ۷۲۰ ۱۶۰ ۱۲۰
103
Code Height Width Thickness
M. 104-1 ۸۶۰ ۱۸۰ ۱۲۰
M. 104-2 ۸۶۰ ۱۶۰ ۱۲۰
M. 104-3 ۸۶۰ ۱۴۰ ۱۲۰
M. 104-4 ۷۲۰ ۱۸۰ ۱۲۰
M. 104-5 ۷۲۰ ۱۶۰ ۱۲۰
M. 104-6 ۷۲۰ ۱۴۰ ۱۲۰
104
Code Height Width Thickness
M. 105-1 ۸۶۰ ۲۰۰ ۱۲۰
M. 105-2 ۸۶۰ ۱۸۰ ۱۲۰
M. 105-A ۸۶۰ ۱۶۰ ۱۲۰
M. 105-B ۸۶۰ ۱۴۰ ۱۲۰
M. 105-3 ۷۲۰ ۲۰۰ ۱۲۰
M. 105-4 ۷۲۰ ۱۸۰ ۱۲۰
M. 105-5 ۷۲۰ ۱۶۰ ۱۲۰
M. 105-6 ۷۲۰ ۱۴۰ ۱۲۰
105
Code Height Width Thickness
M. 106-1 ۸۶۰ ۲۰۰ ۱۲۰
M. 106-2 ۸۶۰ ۱۸۰ ۱۲۰
M. 106-3 ۸۶۰ ۱۶۰ ۱۲۰
M. 106-A ۸۶۰ ۱۴۰ ۱۲۰
M. 106-4 ۷۲۰ ۲۰۰ ۱۱۰
M. 106-5 ۷۲۰ ۱۸۰ ۱۱۰
M. 106-6 ۷۲۰ ۱۶۰ ۱۱۰
M. 106-7 ۷۲۰ ۱۴۰ ۱۱۰
106
Code Height Width Thickness
M. 107-1 ۸۶۰ ۲۰۰ ۱۲۰
M. 107-2 ۸۶۰ ۱۸۰ ۱۲۰
M. 107-3 ۷۲۰ ۲۰۰ ۱۲۰
M. 107-4 ۷۲۰ ۱۸۰ ۱۲۰
107
Code Height Width Thickness
M. 108-1 ۸۶۰ ۱۸۰ ۱۲۰
M. 108-2 ۸۶۰ ۱۶۰ ۱۲۰
M. 108-3 ۸۶۰ ۱۴۰ ۱۱۰
M. 108-4 ۷۲۰ ۱۸۰ ۱۲۰
M. 108-5 ۷۲۰ ۱۶۰ ۱۲۰
M. 108-6 ۷۲۰ ۱۴۰ ۱۱۰
108
Code Height Width Thickness
M. 109-1 ۸۶۰ ۲۰۰ ۱۲۰
M. 109-2 ۸۶۰ ۱۸۰ ۱۲۰
M. 109-3 ۷۲۰ ۲۰۰ ۱۲۰
M. 109-4 ۷۲۰ ۱۸۰ ۱۲۰
109
Code Height Width Thickness
M. 110-1 ۸۶۰ ۱۰۰ ۱۰۰
M. 110-2 ۸۶۰ ۷۰ ۷۰
M. 110-3 ۷۲۰ ۱۰۰ ۱۰۰
M. 110-4 ۷۲۰ ۷۰ ۷۰
110
    Cart