از دیگر محصولات منبت مجموعه آی‌لکس چوب، به گل دکوراتیو می‌توان اشاره کرد.
از این محصول خاص می‌توانید برای تزئین قسمت‌های مختلف آشپزخانه مانند قسمت انتهایی ستون‌ها، روی کابینت‌ها، کابینت هود، کابینت جزیره، اپن و… استفاده نمایید.

گل دکوراتیو منبت، با بهترین کیفیت از مرغوب ترین متریال توسط شرکت آی‌لکس چوب، طراحی و تولید می‌شود و در سایزها و رنگ های مختلف قابل سفارش است.

Code Height Width Thickness
M. 501-1 ۱۲۵ ۱۷۰ ۱۵
M. 501-2 ۹۵ ۱۳۰ ۱۲
M. 501-3 ۷۵ ۱۰۰ ۱۲
501
Code Height Width Thickness
M. 502-1 ۱۸۵ ۲۵۰ ۱۶
M. 502-2 ۱۵۰ ۲۱۰ ۱۶
M. 502-3 ۱۲۰ ۱۶۰ ۱۴
M. 502-4 ۹۵ ۱۳۰ ۱۲
M. 502-5 ۵۰ ۷۰ ۸
502
Code Height Width Thickness
M. 503-1 ۳۳۰ ۳۳۰ ۲۰
M. 503-2 ۲۸۰ ۲۸۰ ۲۰
M. 503-3 ۲۳۰ ۲۳۰ ۲۰
503
Code Height Width Thickness
M. 504-1 ۳۰۰ ۳۰۰ ۱۸
M. 504-2 ۲۵۰ ۲۵۰ ۱۸
M. 504-3 ۲۰۰ ۲۰۰ ۱۳
M. 504-4 ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۳
504
Code Height Width Thickness
M. 505-1 ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۵
M. 505-2 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۳
M. 505-3 ۸۰ ۸۰ ۱۰
M. 505-4 ۶۰ ۶۰ ۱۰
505
Code Height Width Thickness
M. 506-1 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰
M. 506-2 ۸۰ ۸۰ ۸
506
Code Height Width Thickness
M. 507-1 ۲۰۰ ۱۴۰ ۲۵
M. 507-2 ۱۴۰ ۹۵ ۲۰
M. 507-3 ۱۲۰ ۸۰ ۱۸
507
Code Height Width Thickness
M. 508-1 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۵
M. 508-2 ۸۰ ۸۰ ۱۳
M. 508-2 ۶۰ ۶۰ ۱۰
M. 508-2 ۴۰ ۴۰ ۹
508
Code Height Width Thickness
M. 510-1 ۱۲۰ ۸۵ ۱۵
M. 510-2 ۱۰۵ ۷۵ ۱۳
510
Code Height Width Thickness
M. 511-1 ۲۰۰ ۲۰۰ ۳۰
M. 511-2 ۱۵۰ ۱۵۰ ۲۵
M. 511-3 ۱۰۰ ۱۰۰ ۲۰
M. 511-4 ۸۰ ۸۰ ۱۸
M. 511-5 ۶۰ ۶۰ ۱۵
M. 511-6 ۴۰ ۴۰ ۱۰
511
Code Height Width Thickness
M. 512-1 ۲۰۰ ۲۵۰ ۲۵
M. 512-2 ۱۵۰ ۱۹۰ ۲۵
M. 512-3 ۱۰۰ ۱۲۸ ۲۰
M. 512-4 ۷۰ ۸۵ ۲۰
M. 512-5 ۴۰ ۴۵ ۱۵
512
Code Height Width Thickness
M. 513-1 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۶
M. 513-2 ۸۰ ۸۰ ۱۴
M. 513-3 ۶۰ ۶۰ ۱۲
513
Code Height Width Thickness
M. 518-1 ۳۰۰ ۲۱۰ ۱۸
M. 518-2 ۱۸۵ ۱۵۰ ۱۵
518
Code Height Width Thickness
M. 519-1 ۲۱۰ ۳۰۰ ۲۵
M. 519-2 ۱۸۰ ۲۵۰ ۲۵
M. 519-3 ۱۵۰ ۲۰۰ ۲۰
M. 519-4 ۱۱۰ ۱۵۰ ۲۰
M. 519-5 ۷۵ ۱۰۰ ۱۵
519
Code Height Width Thickness
M. 522-1 ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۵
M. 522-2 ۱۵۰ ۱۵۰ ۲۰
M. 522-3 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۶
M. 522-3 ۷۰ ۷۰ ۱۵
522
Code Height Width Thickness
M. 523-1 ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸
M. 523-2 ۱۶۰ ۱۶۰ ۱۵
M. 523-3 ۱۴۰ ۱۴۰ ۱۵
M. 523-4 ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲
523
Code Height Width Thickness
M. 524-1 ۲۰۰ ۲۰۰ ۱۵
M. 524-2 ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵
M. 524-3 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰
524
Code Height Width Thickness
M. 526-1 ۳۲۰ ۳۲۰ ۲۵
M. 526-2 ۲۸۰ ۲۸۰ ۲۰
M. 526-3 ۲۳۰ ۲۳۰ ۲۰
M. 526-4 ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۵
کد محصول 401
Code Height Width Thickness
M. 527-1 ۳۲۰ ۳۲۰ ۲۵
M. 527-2 ۲۸۰ ۲۸۰ ۲۰
M. 527-3 ۲۳۰ ۲۳۰ ۲۰
M. 527-4 ۱۸۰ ۱۸۰ ۲۰
کد محصول 401
Code Height Width Thickness
M. 529-1 ۳۰۰ ۳۰۰ ۸۰
M. 529-2 ۲۰۰ ۲۰۰ ۶۰
529
Code Height Width Thickness
M. 530-1 ۳۰۰ ۳۰۰ ۸۰
M. 530-2 ۲۰۰ ۲۰۰ ۶۰
530
    Cart