تاج گل منبت، از دیگر محصولات منبت کاری شده آی‌لکس چوب است که برای تزئین و زیبایی فضای آشپزخانه در قسمت‌های مختلف کابینت نصب می‌گردد.
از این تاج‌های ظریف و خاص، می‌توانید در بالای هود، بالا کمدها و روی درب کابینت‌ها و یا حتی در نمای بیرونی جزیره استفاده کنید.
مجموعه آی‌لکس چوب، با طراحی متنوع این تاج گل‌‌ منبت کاری شده، سعی دارد؛ آشپزخانه شما را آرمانی کند.
این محصولات زیبا در طرح‌های مختلف با قیمت‌های متفاوت قابل سفارش هستند.

Code Height Width Thickness
M. 401-1 ۳۰۰ ۸۰۰ ۲۱
M. 401-2 ۲۲۵ ۶۰۰ ۱۸
M. 401-3 ۱۵۰ ۴۰۰ ۱۵
401
Code Height Width Thickness
M. 402-A ۲۲۰ ۱۰۰۰ ۲۰
M. 402-1 ۱۷۵ ۸۰۰ ۱۶
M. 402-2 ۱۴۰ ۶۰۰ ۱۲
M. 402-3 ۹۵ ۴۰۰ ۱۲
M. 402-4 ۷۵ ۳۰۰ ۱۲
M. 402-5 ۵۰ ۲۰۰ ۱۰
402
Code Height Width Thickness
M. 403-1 ۱۷۵ ۱۰۰۰ ۱۶
M. 403-2 ۱۴۵ ۸۰۰ ۱۴
M. 403-3 ۱۱۵ ۶۰۰ ۱۲
M. 403-4 ۷۵ ۴۰۰ ۱۲
M. 430-5 ۵۵ ۳۰۰ ۱۲
403
Code Height Width Thickness
M. 404-1 ۱۳۰ ۷۲۰ ۱۰
M. 404-2 ۱۰۰ ۵۵۰ ۱۰
M. 404-3 ۷۵ ۴۰۰ ۱۰
404
Code Height Width Thickness
M. 405-1 ۲۴۰ ۱۲۰۰ ۲۱
M. 405-2 ۲۰۰ ۱۰۰۰ ۱۵
M. 405-3 ۱۴۰ ۸۰۰ ۱۵
M. 405-4 ۱۲۰ ۶۰۰ ۱۲
M. 405-5 ۱۰۰ ۴۰۰ ۱۲
M. 405-6 ۶۵ ۳۰۰ ۱۲
405
Code Height Width Thickness
M. 406-1 ۳۰۰ ۱۲۰۰ ۳۰
M. 406-2 ۲۵۰ ۱۰۰۰ ۲۵
M. 406-3 ۲۰۰ ۸۰۰ ۲۳
M. 406-4 ۱۵۰ ۶۰۰ ۱۸
M. 406-5 ۱۰۰ ۴۰۰ ۱۵
M. 406-6 ۷۵ ۳۰۰ ۱۵
406
Code Height Width Thickness
M. 407-1 ۲۰۰ ۸۰۰ ۱۲
M. 407-2 ۱۸۰ ۶۰۰ ۱۲
M. 407-3 ۱۶۰ ۴۰۰ ۱۲
407
Code Height Width Thickness
M. 408-1 ۹۰ ۴۵۰ ۱۴
M. 408-2 ۷۰ ۳۹۰ ۱۳
408
Code Height Width Thickness
M. 409-1 ۱۶۰ ۷۰۰ ۱۵
M. 409-A ۱۵۰ ۶۰۰ ۱۵
M. 409-2 ۱۴۰ ۵۰۰ ۱۵
M. 409-3 ۹۰ ۴۰۰ ۱۲
409
Code Height Width Thickness
M. 411-1 ۲۰۰ ۸۰۰ ۲۵
M. 411-2 ۱۵۰ ۶۰۰ ۲۰
M. 411-3 ۱۰۰ ۴۰۰ ۱۳
411
Code Height Width Thickness
M. 412-1 ۸۰ ۱۰۰۰ ۱۰
M. 412-2 ۸۰ ۸۰۰ ۱۰
M. 412-3 ۸۰ ۶۰۰ ۱۰
M. 412-4 ۶۵ ۴۰۰ ۱۰
412
Code Height Width Thickness
M. 413-1 ۳۰۰ ۸۰۰ ۲۵
M. 413-2 ۲۴۰ ۶۰۰ ۲۵
413
Code Height Width Thickness
M. 414-1 ۳۰۰ ۸۰۰ ۲۰
M. 414-2 ۲۳۰ ۶۰۰ ۲۰
414
Code Height Width Thickness
M. 415-1 ۲۴۱ ۸۰۰ ۲۰
M. 415-2 ۱۸۰ ۶۰۰ ۱۷
M. 415-3 ۱۲۰ ۴۰۰ ۱۳
415
Code Height Width Thickness
M. 417-1 ۱۵۰ ۸۰۰ ۲۰
M. 417-2 ۱۲۰ ۷۰۰ ۱۸
M. 417-3 ۱۱۰ ۶۰۰ ۱۸
417
Code Height Width Thickness
M. 418-1 ۱۲۰ ۵۵۰ ۲۵
M. 418-2 ۹۵ ۴۵۰ ۲۲
M. 418-3 ۷۵ ۳۵۰ ۱۸
418
Code Height Width Thickness
M. 419-1 ۱۵۵ ۷۰۰ ۲۳
M. 419-2 ۱۲۰ ۵۰۰ ۲۰
419
Code Height Width Thickness
M. 421-1 ۱۸۰ ۸۰۰ ۲۰
M. 421-2 ۱۳۰ ۶۰۰ ۱۶
M. 421-3 ۹۰ ۴۰۰ ۱۶
421
Code Height Width Thickness
M. 422-1 ۲۹۰ ۱۲۰۰ ۲۵
M. 422-2 ۲۴۰ ۱۰۰۰ ۲۲
M. 422-3 ۱۹۰ ۸۰۰ ۱۸
M. 422-4 ۱۴۰ ۶۰۰ ۱۶
M. 422-5 ۹۰ ۴۰۰ ۱۳
422
Code Height Width Thickness
M. 423-1 ۲۰۰ ۸۰۰ ۲۰
M. 423-2 ۱۵۰ ۶۰۰ ۲۰
M. 423-3 ۱۰۰ ۴۰۰ ۱۶
M. 423-4 ۷۵ ۳۰۰ ۱۵
423
Code Height Width Thickness
M. 424-1 ۲۲۰ ۱۰۰ ۲۵
M. 424-2 ۱۸۰ ۸۰۰ ۲۰
M. 424-3 ۱۳۰ ۶۰۰ ۱۶
M. 424-4 ۹۰ ۴۰۰ ۱۶
424
Code Height Width Thickness
M. 426-1 ۱۷۵ ۸۰۰ ۱۶
M. 426-2 ۱۴۰ ۶۰۰ ۱۵
M. 426-3 ۹۵ ۴۰۰ ۱۳
M. 426-4 ۷۵ ۳۰۰ ۱۳
426
Code Height Width Thickness
M. 427-1 ۱۳۰ ۵۵۰ ۲۵
M. 427-2 ۱۰۵ ۴۵۰ ۲۵
M. 427-3 ۸۵ ۳۵۰ ۲۰
427
Code Height Width Thickness
M. 428-1 ۲۰۰ ۸۰۰ ۳۵
M. 428-2 ۱۴۰ ۶۰۰ ۳۲
M. 428-3 ۱۰۰ ۴۰۰ ۳۰
428
Code Height Width Thickness
M. 429-1 ۲۰۰ ۸۰۰ ۲۰
M. 429-2 ۱۵۰ ۶۰۰ ۱۶
M. 429-3 ۱۰۰ ۴۰۰ ۱۶
M. 429-4 ۷۰ ۳۰۰ ۱۴
429
Code Height Width Thickness
M. 430-1 ۲۲۰ ۱۰۰۰ ۲۵
M. 430-2 ۱۸۰ ۸۰۰ ۲۰
M. 430-3 ۱۳۰ ۶۰۰ ۱۶
M. 430-4 ۹۰ ۴۰۰ ۱۶
430
Code Height Width Thickness
M. 431-1 ۳۰۰ ۸۰۰ ۲۵
M. 431-2 ۲۳۰ ۶۰۰ ۲۵
M. 431-3 ۱۵۰ ۴۰۰ ۲۰
431
Code Height Width Thickness
M. 432-1 ۱۷۰ ۵۰۰ ۱۸
M. 432-2 ۱۴۰ ۴۰۰ ۱۸
M. 432-3 ۱۰۰ ۳۰۰ ۱۸
432
Code Height Width Thickness
M. 436-1 ۹۰ ۵۵۰ ۲۵
M. 436-2 ۷۵ ۴۵۰ ۲۲
M. 436-3 ۶۰ ۳۵۰ ۲۰
436
Code Height Width Thickness
M. 438-1 ۱۷۰ ۳۰۰ ۱۶
M. 438-2 ۱۴۰ ۲۵۰ ۱۲
M. 438-3 ۱۱۰ ۲۰۰ ۱۲
438
    Cart