سرستون‌ها جزء جدایی ناپذیر تزئینات معماری ایرانی بوده‌اند که نمونه بارز آن را در تخت جمشید می توان مشاهده کرد.
چند سالی‌ست که پای سر ستون‌ها به دکوراسیون داخلی منازل باز شده و استفاده از آن در مدرن کردن نما به خصوص کابینت‌های آشپزخانه بسیار رایج شده است.

“آی‌لکس چوب” با طراحی و تولید این محصول خاص با به کار بردن هنر منبت کاری ایرانی به کابینت‌های شما اصالت می‌بخشد و زیبایی آشپزخانه شما را دوچندان می‌کند.
شما می توانید از این محصول علاوه بر کابینت آشپزخانه خود، در دیزاین ستون‌های آشپزخانه، ویترین‌ها، میز کنسول و… استفاده کنید.

Code Height Width Thickness
M. 201-1 ۲۶۰ ۱۷۵ ۷۵
M. 201-2 ۲۳۰ ۱۵۵ ۷۰
M. 201-3 ۲۰۰ ۱۳۵ ۶۰
M. 201-4 ۱۶۰ ۱۱۰ ۵۰
M. 201-5 ۱۴۵ ۹۵ ۴۵
M. 201-6 ۱۱۵ ۷۵ ۳۵
M. 201-7 ۱۰۲ ۶۵ ۳۰
201
Code Height Width Thickness
M. 202-1 ۲۵۰ ۱۷۵ ۶۰
M. 202-2 ۲۳۰ ۱۵۵ ۵۵
M. 202-3 ۲۱۰ ۱۳۵ ۵۰
M. 202-4 ۱۶۵ ۱۱۵ ۴۰
M. 202-5 ۱۳۵ ۹۵ ۳۵
M. 202-6 ۱۱۵ ۷۵ ۳۰
202
Code Height Width Thickness
M. 203-1 ۳۱۰ ۱۲۵ ۷۰
M. 203-2 ۲۶۰ ۱۰۵ ۶۰
M. 203-3 ۲۰۰ ۸۰ ۴۰
M. 203-4 ۱۶۵ ۶۵ ۳۵
203
Code Height Width Thickness
M. 204-1 ۳۷۰ ۱۰۵ ۴۰
M. 204-2 ۳۱۵ ۹۰ ۳۵
M. 204-3 ۲۶۵ ۸۰ ۳۵
M. 204-4 ۲۱۵ ۶۰ ۳۰
204
Code Height Width Thickness
M. 205-1 ۲۴۰ ۲۴۰ ۷۰
M. 205-2 ۲۰۰ ۲۰۰ ۶۵
M. 205-3 ۱۸۰ ۱۸۰ ۶۰
M. 205-4 ۱۶۰ ۱۶۰ ۵۲
M. 205-5 ۱۴۰ ۱۴۰ ۴۷
M. 205-6 ۱۲۰ ۱۲۰ ۳۵
M. 205-7 ۱۰۰ ۱۰۰ ۳۰
M. 205-8 ۸۰ ۸۰ ۳۰
205
Code Height Width Thickness
M. 206-1 ۲۴۰ ۲۴۰ ۶۰
M. 206-2 ۲۰۰ ۲۰۰ ۵۰
M. 206-3 ۱۸۰ ۱۸۰ ۵۰
M. 206-4 ۱۶۰ ۱۶۰ ۴۵
M. 206-5 ۱۴۰ ۱۴۰ ۴۰
M. 206-6 ۱۲۰ ۱۲۰ ۳۵
M. 206-7 ۱۰۰ ۱۰۰ ۳۰
206
Code Height Width Thickness
M. 207-1 ۲۲۰ ۲۲۰ ۴۰
M. 207-2 ۱۷۰ ۱۷۰ ۳۰
M. 207-3 ۱۲۰ ۱۲۰ ۲۵
207
Code Height Width Thickness
M. 209-1 ۳۵۰ ۱۹۰ ۱۲۵
M. 209-2 ۳۰۰ ۱۶۰ ۱۱۰
M. 209-3 ۲۵۰ ۱۳۵ ۹۰
M. 209-4 ۲۰۰ ۱۱۰ ۷۰
209
Code Height Width Thickness
M. 210-1 ۳۵۰ ۱۸۰ ۹۰
M. 210-2 ۳۰۰ ۱۵۵ ۸۰
M. 210-3 ۲۵۰ ۱۳۰ ۶۵
M. 210-4 ۲۰۰ ۱۰۵ ۵۰
210
Code Height Width Thickness
M. 211-1 ۴۸۰ ۲۰۰ ۱۰۰
M. 211-2 ۴۰۰ ۱۷۵ ۱۰۰
M. 211-3 ۳۳۰ ۱۵۰ ۹۰
M. 211-4 ۳۰۰ ۱۳۵ ۸۰
M. 211-5 ۲۶۰ ۱۰۵ ۵۸
M. 211-6 ۲۱۰ ۹۰ ۵۰
M. 211-7 ۱۷۰ ۷۵ ۴۵
M. 211-8 ۱۵۰ ۶۰ ۳۷
211
Code Height Width Thickness
M. 212-1 ۲۴۵ ۱۸۰ ۵۵
M. 212-A ۲۰۰ ۱۴۵ ۵۰
M. 212-2 ۱۶۵ ۱۲۰ ۴۰
M. 212-3 ۱۳۵ ۱۰۰ ۳۵
M. 212-4 ۹۵ ۷۰ ۳۰
212
Code Height Width Thickness
M. 213-1 ۳۵۰ ۱۸۰ ۱۰۰
M. 213-2 ۳۰۰ ۱۵۵ ۸۵
M. 213-3 ۲۵۰ ۱۳۰ ۷۰
M. 213-4 ۲۰۰ ۱۰۵ ۵۵
213
Code Height Width Thickness
M. 214-1 ۲۶۵ ۱۷۵ ۷۰
M. 214-2 ۲۳۵ ۱۵۵ ۶۸
M. 214-3 ۲۱۵ ۱۳۰ ۵۵
M. 214-4 ۱۶۵ ۱۰۵ ۵۰
M. 214-5 ۱۴۵ ۹۰ ۴۵
M. 214-6 ۱۱۰ ۷۵ ۳۵
214
Code Height Width Thickness
M. 215-1 ۳۵۰ ۱۶۰ ۹۵
M. 215-2 ۳۰۰ ۱۳۵ ۸۰
M. 215-3 ۲۵۰ ۱۱۵ ۶۵
M. 215-4 ۲۰۰ ۹۰ ۵۰
215
Code Height Width Thickness
M. 216-1 ۳۵۰ ۱۶۰ ۱۰۰
M. 216-2 ۳۰۰ ۱۳۵ ۸۵
M. 216-3 ۲۵۰ ۱۱۵ ۷۰
M. 216-4 ۲۰۰ ۹۰ ۵۵
216
Code Height Width Thickness
M. 219-1 ۲۵۰ ۱۵۰ ۸۵
M. 219-2 ۲۲۰ ۱۳۰ ۷۵
M. 219-3 ۱۸۰ ۱۱۰ ۶۰
M. 219-4 ۱۶۰ ۸۰ ۵۵
219
Code Height Width Thickness
M. 221-1 ۲۹۰ ۱۸۵ ۱۲۰
M. 221-2 ۲۴۰ ۱۵۰ ۹۵
M. 221-3 ۲۰۰ ۱۳۰ ۸۰
M. 221-4 ۱۶۰ ۱۰۰ ۶۰
221
Code Height Width Thickness
M. 222-1 ۲۴۰ ۲۴۰ ۵۰
M. 222-2 ۲۰۰ ۲۰۰ ۴۵
M. 222-3 ۱۸۰ ۱۸۰ ۴۰
M. 222-4 ۱۶۰ ۱۶۰ ۳۵
M. 222-5 ۱۴۰ ۱۴۰ ۳۰
M. 222-6 ۱۲۰ ۱۲۰ ۳۰
M. 222-7 ۱۰۰ ۱۰۰ ۲۵
222
Code Height Width Thickness
M. 223-1 ۳۵۰ ۱۸۰ ۱۰۰
M. 223-2 ۳۰۰ ۱۵۵ ۸۵
M. 223-3 ۲۵۰ ۱۳۰ ۷۰
M. 223-4 ۲۰۰ ۱۰۵ ۵۵
223
Code Height Width Thickness
M. 224-1 ۳۵۰ ۲۰۰ ۸۵
M. 224-2 ۳۰۰ ۱۷۵ ۷۰
M. 224-3 ۲۵۰ ۱۴۵ ۶۰
M. 224-4 ۲۰۰ ۱۱۵ ۵۰
224
Code Height Width Thickness
M. 227-1 ۲۲۰ ۱۸۰ ۷۰
M. 227-2 ۱۶۰ ۱۳۰ ۶۵
M. 227-3 ۱۳۰ ۱۱۰ ۶۰
M. 227-4 ۱۰۵ ۹۰ ۵۵
227
Code Height Width Thickness
M. 228-1 ۴۰۰ ۱۲۰ ۵۵
M. 228-2 ۳۵۰ ۱۰۵ ۵۰
M. 228-3 ۳۰۰ ۹۰ ۴۵
M. 228-4 ۲۵۰ ۷۵ ۴۰
M. 228-5 ۲۰۰ ۶۰ ۳۵
228
Code Height Width Thickness
M. 229-1 ۳۵۰ ۲۱۰ ۱۲۰
M. 229-2 ۳۰۰ ۱۸۰ ۱۰۰
M. 229-3 ۲۵۰ ۱۵۰ ۸۵
M. 229-4 ۲۰۰ ۱۲۰ ۷۰
229
    Cart